Anunt privind selectia/evaluarea prealabila in vederea desemnarii CA la RADP Cluj-Napoca

26 09 2013

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, în calitate de autoritate tutelelară, organizează –   prin comisia de selecţie, desemnată prin Hotărârea  nr. 408/29.08.2013 şi Dispoziţia primarului municipiului Cluj-Napoca nr. 3121/2013 – la sediul Primăriei municipiului Cluj-Napoca (str. Moţilor nr. 3), selecţia/evaluarea prealabilă în vederea desemnării a şase membri în consiliul de administraţie la următoarele regii autonome: Regia Autonomă de Termoficare Cluj-Napoca, Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca şi Regia Autonomă de Transport Urban Călători Cluj-Napoca.
           Pentru fiecare dintre regiile autonome, enumerate mai sus, se face selecţia/evaluarea pentru următoarele posturi:
- cinci administratori (membri ai consiliului de administraţie);
- un administrator (membru al consiliului de administraţie) – reprezentant al autorităţii tutelare, respectiv al Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.
           Selecţia/evaluarea prealabilă se organizează în condiţile respectării prevederilor O.U.G. nr. 109/30.11.2011, privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, ale Legii nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale hotărârilor Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, aplicabile.
               Procedura de selecţie/evaluare prealabilă cuprinde două etape:
- Etapa I: selecţia dosarelor;
- Etapa a II-a: interviu, pentru candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.
               Interviul se va susţine în limba română.
               Criteriile de selecţie/evaluare sunt:
1. Îndeplinirea condiţilor de participare, dovedite prin conţinutul dosarului de participare;  
2. Experienţă în administrarea/managementul unor regii autonome sau societăţi comerciale;
3. Cunoştinţe privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;
4. Capacitate managerială (capacitate de luare a deciziei, orientare către rezultate, capacitate de rezolvare de probleme, capacitate de sinteză, capacitate de control, abilităţi de comunicare);
5. Motivaţia candidatului.
               A. Pentru cinci administratori (membri ai consiliului de administraţie):
Condiţii de participare:
- cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;
- experienţă în administrarea/managementul unor regii autonome sau societăţi comerciale profitabile, din domeniul de activitate al regiei, inclusiv societăţi comerciale din sectorul privat;
- studii superioare, cu diplomă de licenţă/echivalent;
- domiciliul stabil/rezidenţă în România;
- stare de sănătate corespunzătoare postului, dovedită prin adeverinţă medicală;
- nu intră sub incidenţa art. 6 şi art. 7 din O.U.G. nr. 109/30.11.2011, privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;
- nu face parte din rândul funcţionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorităţii  publice tutelare sau al altor instituţii publice.
              Dosarul de participare trebuie să conţină obligatoriu:
1. Scrisoare de intenţie;
2. Curriculum vitae (model european, conform H.G. nr. 1021/2004);
3. Copie după actul de identitate;
4. Copii după documentele care atestă educaţia şi pregătirea profesională (diploma de licenţă, master, doctorat şi alte cursuri de specializare/perfecţionare);
5.Documente/adeverinţă în original din care să rezulte experienţa în administrarea/managementul unor regii autonome sau societăţi comerciale profitabile din domeniul de activitate al regiei autonome, inclusiv societăţi comerciale din sectorul privat, aşa cum este prevăzut la art. 5 alin. (2) lit. c) din O.U.G. nr. 109/30.11.2011, privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;
6. Cazier judiciar;
7. Cazier fiscal;
8. Adeverinţă medicală din care să rezulte starea de sănătate;
9. Copie după carnetul de muncă şi extras Revisal sau adeverinţă, după caz;
10. Declaraţie notarială pe propria răspundere dată în conformitate cu prevederile art. 7 din O.U.G. nr. 109/30.11.2011, privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice şi ale art. 292 din Codul Penal privind falsul în acte;
11. Declaraţie notarială pe propria răspundere  din care să rezulte îndeplinirea condiţilor prevăzute la art. 5 alin. 2) lit. (c)  din  O.U.G. nr. 109/30.11.2011, privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice din care să rezulte că persoana participantă  la procedura de evaluare/selecţie prealabilă nu este funcţionar public, nu face parte din alte categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare sau altor instituţii publice.
          B. Pentru un reprezentant al autorităţii tutelare
Condiţii de participare:
- cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;
- experienţă  de cel puţin 5 ani în domeniul de activitate al regiei şi/sau  în activitatea de  administrare de societăţi comerciale ori regii autonome;
- studii superioare – cu diplomă de licenţă/echivalent;
- domiciliul stabil/rezidenţă în România;
- stare de sănătate corespunzătoare postului, dovedită prin adeverinţă medicală;
- nu intră sub incidenţa art. 7 din O.U.G. nr. 109/30.11.2011, privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.
         Dosarul de participare trebuie să conţină obligatoriu:
1. Scrisoare de intenţie;
2. Curriculum vitae (model european conform H.G. nr. 1021/2004);
3. Copie după actul de identitate;
4. Copii după documentele care atestă educaţia şi pregătirea profesională (diploma de licenţă, master, doctorat şi alte cursuri de specializare/perfecţionare);
5. Documente/adeverinţă în original din care să rezulte că are experienţă în domeniul de activitate al  regiei şi/sau  în activitatea de  administrare de societăţi comerciale ori regii autonome;
6. Cazier judiciar;
7. Cazier fiscal;
8. Adeverinţă medicală din care să rezulte starea de sănătate;
9. Copie după carnetul de muncă şi extras Revisal sau adeverinţă, după caz;
10. Declaraţie notarială pe propria răspundere dată în conformitate cu prevderile art. 7 din O.U.G. nr. 109/30.11.2011, privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice şi ale art. 292 din Codul Penal privind falsul în declaraţii.
       Copiile actelor din dosarul de participare se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate de către secretarul comisiei, sau în copii legalizate.
      Dosarele de participare se depun până la data de 11.10.2013, ora 12.00, la sediul Primăriei municipiului Cluj-Napoca, Serviciul centrul de informare pentru cetăţeni (str. Moţilor nr. 7).

Candidaţii care, conform prevederilor legale, au fost declaraţi admişi la etapa I (selecţia dosarelor), vor fi anunţaţi cu privire la data, locul şi ora la care va avea loc etapa a II-a (interviul), de către secretariatul comisiei de selecţie, la numărul de telefon  precizat în curriculum vitae.  

TOATE NOUTATILE:

Anunț privind închiderea Bazinului Olimpic Grigorescu în perioada 26 august – 8 septembrie 2019
22 08 2019


Anunt privind inchiderea Bazinului Olimpic Grigorescu in data de 26 iulie 2019
22 07 2019


Anunt privind inchiderea Bazinului Olimpic Grigorescu in data de 5 iulie 2019
03 07 2019


Anunt referitor la depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Amenajare Platforma pentru Colectare Deseuri Reciclabile Nepericuloase”
01 07 2019


Informare referitoare la deschiderea Bazinului Olimpic Grigorescu incepand cu data de 13 februarie 2019
11 02 2019


TARIFE BAZIN OLIMPIC
30 01 2019


Proiect Pilot ,,Adopt un caine’’
09 11 2018


Proiect pilot “Ora de sport altfel"
07 11 2018


Anunt privind declansarea etapei de incadrare, conform cu Hotararea de Guvern nr. 1076/2004, ȋn vederea obţinerii avizului de mediu pentru masterplanul „Masterplan dezvoltare zone de agrement zona verde est, Cluj-Napoca
05 09 2018


Anunt privind declansarea etapei de incadrare, conform cu Hotararea de Guvern nr. 1076/2004, ȋn vederea obţinerii avizului de mediu pentru masterplanul „Masterplan dezvoltare zone de agrement zona verde est, Cluj-Napoca
05 09 2018


Anunt privind activitatea Pietei de Vechituri
24 07 2018


R.A.D.P. Cluj-Napoca lanseaza pentru copii programul ""Distractie cu dichis"
22 06 2018


Anunt privind selecția unui membru în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca, conform OUG 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare
06 06 2018


INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL GDPR
31 05 2018


Anunt privind selectia pentru posturile de director general, director tehnic productie și director financiar contabilitate
24 05 2018


Deschidere sezon activitati canotaj
05 04 2018


SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI privind selecția membrilor în Consiliul de administrație al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca
14 03 2018


Anunt privind selectia membrilor în Consiliile de Administrație ale Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca (6 pozitii) și Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca (6 poziții), conform OUG 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare
27 02 2018


Tarife acces Bazin Olimpic Grigorescu incepand cu data de 01.01.2018
05 01 2018


Anunt privind lucrari de intretinere la Bazinul Olimpic Grigorescu
13 12 2017


Anunt privind lucrari de intretinere la Bazinul Olimpic Grigorescu
07 12 2017


Decizia de revizuire a acordului de mediu pentru
24 10 2017


Anunt privind selectia unui membru in Consiliul de Administratie
06 09 2017


Scrisoare de asteptari privind selectia unui membru în Consiliul de administratie al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca
21 08 2017


Anunt privind "Autorizare lucrări de montaj stație de mixturi asfaltice, ȋmprejmuire, racorduri şi branşamente la utilități (energie electrică, gaze naturale, apă, canal), operațiuni notariale (alipire parcele)"
17 08 2017


Invitatie de participare licitatie - Inchiriere pajisti pentru pasunat
27 07 2017


Anunt public cu privire la decizia etapei de incadrare, proiectul INSTALATIE DE SORTARE, PRELUCRARE MECANICA SI TERMICA A DESEURILOR
27 07 2017


Invitatie de participare licitatie - Inchiriere pajisti pentru pasunat
28 06 2017


Regulament de functionare Bazin Olimpic Grigorescu
15 06 2017


Program de Paste 2017 Bazin Olimpic Grigorescu
11 04 2017


Scrisoare de asteptari privind selecția unui membru in Consiliul de administratie al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca
28 02 2017


Anunt privind selecția unui membru în Consiliul de Administrație Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca
30 01 2017


Anunt privind selecția unui membru în Consiliul de Administrație Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca
30 01 2017


Orar sarbatori Bazin Olimpic Grigorescu in perioada 30.11.2016-01.12.2016
13 12 2016


Orar Bazin Olimpic Grigorescu in perioada 30.11.2016-01.12.2016
28 11 2016


Anunt privind deschiderea Bazinului Olimpic Grigorescu
30 09 2016


Anunt privind licitatie publica deschisa in vederea inchirierii pentru perioada de pasunat aferenta anului 2016 a pajistilor aflate in domeniul privat al municipiului Cluj-Napoca
09 08 2016


Anunt licitatie pasuni
07 07 2016


Dezbaterea publica a raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul "Extindere platforma pentru stocarea temporara a deseurilor municipale"
22 04 2016


Evaluare de impact asupra mediului pentru proiectul „Extindere platformă pentru stocarea temporară a deșeurilor municipale” în municipiul Cluj-Napoca, str. Platanilor f.n.
15 03 2016


Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru Regia Autonoma a Domeniului Public Cluj-Napoca
25 02 2016


Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru Regia Autonoma a Domeniului Public Cluj-Napoca
01 10 2015


Program de functionare special Lacul Chios in perioada 30.07.2015-02.08.2015
27 07 2015


In perioada 31.07.2015 -02.08.2015 Strandul Grigorescu va găzdui Festivalul Untold
27 07 2015


Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru Regia Autonoma a Domeniului Public Cluj-Napoca
21 07 2015


Anunt public privind depunera solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru Regia Autonoma A Domeniului Public
16 07 2015


Licitatie prind inchiriere pasuni aflate in domeniul privat al Municipiului Cluj-Napoca pe anul 2015
05 06 2015


Accesul vizitatorilor in Piata de vechituri (Oser) este gratuit in data de 11.04.2015.
07 04 2015


Asigurăm lucrări de întreţinere spaţii verzi, lucrări speciale de grădinărit, tratamente fitosanitare, toaletat, curăţat
18 11 2014


Anunt privind conditiile interviului din cadrul procedurii de evaluare/selectie, in vederea desemnarii reprezentantului Ministerului Finantelor Publice ca membru al Consiliului de administratie in cadrul Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj Napoca
12 09 2014


Anunt privind demararea procedurii de evaluare/selectie prealabila in vederea desemnarii reprezentantului Ministerului Finantelor Publice ca membru al Consiliului de Administratie in cadrul Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj Napoca
09 09 2014


Lansare site-Centrul de Gestionare Caini fara Stapan
29 08 2014


Rezultatele procesului recrutare şi selecţie pentru ocuparea posturilor de directori ai Regiei Autonome a Domeniului
18 07 2014


Anunt de recrutare si selectie pentru ocuparea posturilor de directori ai Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca
27 06 2014


Anunt privind selectia/evaluarea prealabila in vederea desemnarii CA la RADP Cluj-Napoca
16 10 2013


Anunt privind selectia/evaluarea prealabila in vederea desemnarii CA la RADP Cluj-Napoca
26 09 2013


RADP Cluj inchiriaza teren de fotbal
26 04 2010


RADP Cluj lanseaza noua pagina web
23 04 2010


DATE DE CONTACT Regia Autonoma a Domeniului Public Cluj-Napoca
Calea Someseni nr. 2, Cluj-Napoca, 400397, Romania

tel: +40 (0)264 552 666
fax: +40 (0)264 444 576
tel. cetateanului: 0371 781 178

email: office@radpcj.ro
website: www.radpcj.ro
orar: L-J: 08:30 - 16:00
V: 07:30 - 13:30
RAMAI INFORMAT